1. gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Je vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld met betrekking tot deze en andere vragen over gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid onder “Recht op beperking van de verwerking”.

Analysetools en hulpmiddelen van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van je surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar jou worden herleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze hulpmiddelen en uw bezwaarmogelijkheden vindt u in de volgende verklaring over gegevensbescherming.

2. hosting en CDN (content delivery networks)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan onder meer bestaan uit IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, websiteverkeer en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 letter b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 letter f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is om aan zijn serviceverplichtingen te voldoen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Sluiting van een contract voor verwerking in opdracht

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben we een orderverwerkingscontract afgesloten met onze hoster.

3 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. communicatie via e-mail) gaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

BRUMABA GmbH & Co KG
Bürgermeister-Graf-Ring 17
82538 Geretsried

Telefoon: +49 (0) 8171 / 2672 – 18
Fax: +49 (0) 8171 / 2672 – 10
E-mail: DSB@brumaba.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u al hebt gegeven op elk gewenst moment intrekken. Het enige wat je hoeft te doen is ons een informeel bericht per e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, DSGVO).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR CONFORM ARTIKEL 21 (2) VAN DE DUITSE WET OP GEGEVENSBESCHERMING).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de GDPR hebben betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. Je herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in de browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als er na het afsluiten van een overeenkomst met kosten een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer in het geval van machtiging tot automatische incasso), dan zijn deze gegevens nodig voor het verwerken van betalingen.

Betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vinden uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Je herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in de browserregel.

Met gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat hiervoor in het impressum staat vermeld en voor verdere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens in ons bezit betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de herziening hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is/wordt uitgevoerd, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van verwijdering.
  • Als u bezwaar wilt maken op grond van Art. 21 para. 1 DSGVO, moet een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de impressumplicht voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij tegengesproken. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam e-mails.

4. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser een automatische oplossing biedt.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. winkelmandfunctie), worden opgeslagen op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Als er cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen we u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Server logbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

  • Browser type en versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen om de vraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien hierom is verzocht.

De gegevens die u invult op het contactformulier blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw vraag hebben afgerond). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO), aangezien wij een legitiem belang hebben bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen.

De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons verzoekt om ze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat we de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de hiervoor ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in het geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven om je op deze manier te informeren.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt voor het uitvoeren van de gebruikersrelatie die door de registratie tot stand is gekomen en, indien nodig, voor het initiëren van verdere contracten (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons bewaard zolang u op deze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. sociale media

Op deze website zijn geen plugins voor sociale netwerken Facebook geïntegreerd. Naar sociale netwerken wordt alleen verwezen door middel van uitgaande links.

6. analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het opslaan van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens worden verzameld tijdens toekomstige bezoeken aan deze website.

Cookie-instellingen aanpassen

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Taakverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google afgesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals weergegeven in het item “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Opslagperiode

Gegevens die door Google zijn opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersidentificatoren (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense (niet gepersonaliseerd)

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een service voor het integreren van advertenties. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken Google AdSense in de “niet-gepersonaliseerde” modus. In tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus zijn de advertenties dus niet gebaseerd op je eerdere gebruikersgedrag en wordt er geen gebruikersprofiel van je gemaakt. In plaats daarvan wordt zogenaamde “contextuele informatie” gebruikt bij de selectie van advertenties. De geselecteerde advertenties worden dan bijvoorbeeld gebaseerd op je locatie, de inhoud van de website waarop je je bevindt of je huidige zoektermen. Je kunt meer te weten komen over de verschillen tussen gepersonaliseerde en niet-gepersonaliseerde targeting met Google AdSense op: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Houd er rekening mee dat er ook cookies kunnen worden opgeslagen wanneer u Google Adsense in de niet-gepersonaliseerde modus gebruikt. Volgens Google worden deze gebruikt om fraude en misbruik tegen te gaan. De cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

Het gebruik van Google Adsense in niet-gepersonaliseerde modus is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. We hebben een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel onze website als onze advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Google heeft een certificering volgens het “EU-VS Privacy Shield”. Het Privacy Shield is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf met een Privacy Shield-certificaat verbindt zich ertoe te voldoen aan deze normen voor gegevensbescherming.

Je kunt je advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in je gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://adssettings.google.com/authenticated.

Meer informatie over de reclametechnologieën van Google vind je hier:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Analytics Remarketing

Deze website gebruikt de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverkoepelende functies van Google Ads en Google DoubleClick. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Deze functie maakt het mogelijk om de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Analytics Remarketing te koppelen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google Ads en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op het ene eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag, ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc).

Als u toestemming hebt gegeven, koppelt Google voor dit doel uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop je je aanmeldt met je Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-geauthenticeerde ID’s van gebruikers, die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te maken voor cross-device adverteren.

U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame uit te schakelen; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het samenvoegen van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u bij Google kunt geven of intrekken (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet zijn samengevoegd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van de gegevens gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Het rechtmatige belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de bepalingen over gegevensbescherming zijn te vinden in de verklaring over gegevensbescherming van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google Ads en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

In het kader van Google Ads gebruiken we zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google Ads-client ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Google Ads-klanten die zich hebben aangemeld voor conversietracering. Klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door eenvoudig de Google conversion tracking cookie uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. Ze worden dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Het opslaan van “conversiecookies” en het gebruik van deze trackingtool zijn gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Je kunt meer informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google dubbelklik

Deze website maakt gebruik van functies van Google DoubleClick. De aanbieder is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, (hierna “DoubleClick”).

DoubleClick wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen binnen het advertentienetwerk van Google. Met behulp van DoubleClick kunnen de advertenties worden afgestemd op de interesses van de betreffende kijker. Onze reclame kan bijvoorbeeld worden weergegeven in de zoekresultaten van Google of in reclamebanners die zijn gekoppeld aan DoubleClick.

Om op interesses gebaseerde advertenties aan gebruikers te kunnen tonen, moet DoubleClick de betreffende kijker kunnen herkennen. Hiervoor wordt een cookie opgeslagen in de browser van de gebruiker, waarachter de door de gebruiker bezochte websites, kliks en verschillende andere gegevens worden opgeslagen. Deze informatie wordt gecombineerd in een pseudoniem gebruikersprofiel om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven aan de relevante gebruiker.

Google DoubleClick wordt gebruikt voor gerichte reclamemaatregelen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming om cookies op te slaan), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter gepaard gaan met een beperking van de toegankelijke websitefuncties. Daarnaast wordt erop gewezen dat DoubleClick ook andere technologieën kan gebruiken om gebruikersprofielen aan te maken. Het uitschakelen van cookies biedt daarom geen garantie dat er geen gebruikersprofielen meer worden aangemaakt.

Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de advertenties die door Google worden weergegeven, vindt u op de volgende links: https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettin gs.google.com/authenticated.

Facebook-pixel

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerder van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met het gegevensgebruikbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties zowel op Facebook-pagina’s als buiten Facebook weergeven. Dit gebruik van gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als beheerder van de site.

Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Je kunt de remarketingfunctie “Custom Audiences” ook uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet je zijn aangemeld bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. plugins en tools

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Deze website voegt video’s van YouTube in. De beheerder van de pagina’s is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van deze website voordat ze de video bekijken. Het bekendmaken van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt dus – ongeacht of je een video bekijkt – een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra je een YouTube-video start op deze website, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s je hebt bezocht. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct te koppelen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies opslaan op je eindapparaat nadat je een video hebt gestart. Met deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

Indien nodig kunnen er verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd na het starten van een YouTube-video, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over privacy bij YouTube vind je in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google Maps (met toestemming)

Deze website gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de gegevensbescherming op deze website te garanderen, wordt Google Maps gedeactiveerd wanneer u deze website voor de eerste keer bezoekt. Een directe verbinding met de servers van Google komt alleen tot stand wanneer u Google Maps zelfstandig activeert (toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Dit voorkomt dat uw gegevens worden overgedragen aan Google wanneer u de pagina voor het eerst opent.

Na activering slaat Google Maps je IP-adres op. Dit wordt dan meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht na de activering van Google Maps.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op deze website. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website bezoekt. Voor analysedoeleinden evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website zijn zich er niet van bewust dat er een analyse plaatsvindt.

Het opslaan en analyseren van de gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij om zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming om cookies op te slaan), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. een DSGVO; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Raadpleeg voor meer informatie over Google reCAPTCHA het Privacybeleid van Google en de Servicevoorwaarden van Google op de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. eCommerce en betalingsproviders

Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover deze nodig zijn voor het tot stand brengen, de inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om hiervoor kosten in rekening te brengen.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.